fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Aktivizační činnosti > Bazální stimulace

Bazální stimulace

Zaměstnanci přímé péče Domova seniorů Dačice se v roce 2016 zúčastnili základního kurzu konceptu Bazální stimulace. V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb jsme si stanovili za cíl zapojení Bazální stimulace do každodenní péče o naše uživatele. Je to běh na dlouhou trať, ale pevně věříme, že ve spolupráci s rodinnými příslušníky a díky dalším školením se nám tohoto cíle podaří dosáhnout.

 

Smyslem Bazální stimulace v péči o seniory je co nejdéle udržet soběstačnost seniora v rámci jeho možností a schopností, což významně ovlivňuje kvalitu jeho života.

 

Bazální stimulace (dále jen BS) se především uplatňuje v péči o seniory, kteří trpí demencí, a ulehčuje navázání odpovídající komunikace s nimi. Cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat mozkovou činnost, a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost uživatelů. Prostřednictvím konceptu BS lze u neklidných a agresivních seniorů navodit zklidnění, umožnit jim orientovat se v prostoru, denní době a aktivizovat je ke smysluplným aktivitám. Používáním BS lze docílit výrazného poklesu negativních prvků chování spojených s demencí a výrazně snížit riziko pádu nebo jiných zranění seniorů s demencí.

Desatero bazální stimulace

 1. Přivítejte se a rozlučte s uživatelem pokud možno vždy stejnými slovy.
 2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě.
 3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle.
 4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem.
 5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu vašich slov.
 6. Při rozhovoru s uživatelem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý.
 7. Nepoužívejte v řeči zdrobněliny.
 8. Nehovořte s více osobami najednou.
 9. Při komunikaci s uživatelem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí.
 10. Umožněte uživateli reagovat na vaše slova.

Iniciální dotek

Iniciální dotek je důležitým prvkem bazální stimulace. Místo iniciálního doteku je viditelně napsáno u lůžka uživatele. Dotek by měli používat všichni, kteří k uživateli přichází, pokaždé při zahájení a ukončení rozhovoru nebo jiné činnosti s uživatelem. Dotek je potřeba vždy provázet slovy.

iniciální dotek.jpg

Bazální stimulace se skládá z léčebných postupů, jejichž cílem je přizpůsobit se aktuální životní situaci seniora a poskytnout mu vhodnou a odpovídající podporu v kognitivní, pohybové a komunikační oblasti. Stimulace jednotlivých lidských smyslů posiluje uvědomování si svého těla, jeho hranic, ale také sebe sama. Lidský mozek si uchovává své životní návyky a cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat jeho činnost.

Prvky základní stimulace:

 • somatické - tělesné podněty (doteky, masáže, aj.) pomáhají uživateli vnímat vlastní tělo;
 • vestibulární - pomáhají s orientací uživatele v prostoru a uvědomování si své vlastní polohy v něm;
 • vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění lidského hlasu;

Prvky nástavbové stimulace:

 • optické – stimulace zrakového ústrojí, předkládání známých podnětů v kontrastních barvách uživateli;
 • auditivní – stimulace sluchového ústrojí, uživateli se pouštějí jeho oblíbené a známé zvuky;
 • orální – oblíbené tekutiny a potraviny stimulují receptory chuti;
 • taktilně-haptické – zaměřené na osvojování manipulace s předměty (hmat, dotyk);
 • olfaktorické – stimulace čichovými podněty (vůněmi a pachy).

Somatická stimulace

V somatické stimulaci se uplatňují formy koupele, toaleta dutiny ústní, podávání stravy a jiných úkonů sebeobsluhy za asistence druhé osoby. Zvláště pro uživatele s výraznými změnami v oblasti poznávacích funkcí (onemocnění demence) je tento postup důležitý a umožňuje podporovat zachování soběstačnosti uživatele a jeho orientaci v konaných činnostech. K tomu výrazně přispívá zapojení autobiografických prvků v somatické stimulaci (osobní toaletní potřeby, rituály, návyky uživatele). Z prvků somatické stimulace se v péči
u seniorů aplikuje zklidňující nebo povzbuzující somatická stimulace, která je většinou aplikována v rámci toalety uživatele. Dále pak polohování v konceptu Bazální stimulace, a to polohování hnízdo, mumie a mikropolohování. Výraznou somatickou stimulační technikou je masáž stimulující dýchání a kontaktní dýchání. Všechny vyjmenované prvky somatické stimulace se dají uplatnit s cílem zklidnit neklidného či agresivního seniora.

Vestibulární stimulace

Vestibulární stimulace je jedinečnou příležitostí povzbudit mozkovou aktivitu a také ovlivnit svalový tonus, především šíjových a zádových svalů a svalů dolních končetin. Pravidelná vestibulární stimulace u uživatelů s omezenou hybností přispívá ke zlepšení svalového tonu jmenovaných svalů, uživatelé pak dovedou delší dobu udržet stabilizovaný sed. Před chůzí
či vertikalizací snižuje aplikace vestibulární stimulace riziko závratě a pádu, a tím posiluje bezpečnost poskytované péče. V péči o seniory mají zmíněné stimulační prostředky velký význam, protože imobilita se rozvíjí také v důsledku stárnutí, kdy se zhoršují pohybové schopnosti člověka.

Auditivní stimulace

Při aplikaci auditivní stimulace je nutné brát ohled na sluchové deficity uživatele a kompenzační pomůcky, které používá (sluchadlo). Zrakový vjem je spolu se sluchovým vjemem nejčastěji využívaným smyslem k poznávání okolního světa a k navázání komunikace. Pokud u seniora dojde ke změně domácího prostředí, jež je mu důvěrně známé, za prostředí nové (nemocnice, domov pro seniory), vyvolává neschopnost orientovat se v dané situaci a v novém prostředí úzkost, strach, a může tak způsobit agresivní chování uživatele. Dezorientovaným uživatelům je nutné vytvořit orientační záchytné body pro orientaci v novém (neznámém) prostoru.

Orální stimulace

Orální stimulace je podněcování aktivity ústního a obličejového svalstva, polykání, řečového projevu a chuťová stimulace. Cílem je zprostředkovat vjemy z úst, stimulovat senzoriku a motoriku orofaciálních svalů u uživatelů s poruchami příjmu potravy.

Taktilně-haptická stimulace

Taktilně-haptická stimulace (hmatové vjemy) umožňuje poskytnout smysluplnou stimulaci uživatelům se změnou v oblasti kognice (onemocnění demence) a s pohybovým omezením.

Olfaktorická stimulace

Olfaktorická (čichová) stimulace umožňuje orientaci v dané situaci, zejména u uživatelů s onemocněním demence, a má velmi úzký vztah k emočnímu prožívání. Čichové podněty jsou vyvolavatelé vzpomínek, neboť čichovým centrem procházejí hluboké paměťové stopy.

Nejnáročnějším úkolem při péči o jedince s onemocněním demence je pochopit jejich potřeby a poskytnout jim individuální profesionální péči. Více než čtyřicetileté zkušenosti v péči o seniory s onemocněním demence, které získali poskytovatelé péče v zemích západní Evropy, odkud koncept Bazální stimulace pochází, prokázaly pravdivost tvrzení autora konceptu Bazální stimulace prof. dr. Andrease Fröhlicha, že „koncept Bazální stimulace může vyvolat i u lidí s těžkým stupněm demence prvky inteligentního chování“.

 

Více informací o konceptu Bazální stimulace naleznete na internetových stránkách: http://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/.

 

TIP pro rodinné příslušníky a přátele

Při nástupu do našeho zařízení můžete sociální pracovnici nebo klíčovému pracovníkovi sdělit, jaké má náš nový uživatel oblíbené vůně, jídlo, hudbu, barvu a zvyklosti v péči o vlastní osobu (stravování, hygiena, denní režim) apod., tyto informace nám pomohou při tvorbě individuálního plánu péče a taktéž odpovídajícího plánu bazální stimulace u Vašeho seniora.

 

bazální stimulace 1.jpg bazální stimulace 3.jpg