fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Informace > Informace pro pozůstalé

Informace pro pozůstalé

„Kdo v srdci žije, neumírá.“

- František Hrubín

 

Vážení,

jsme si vědomi toho, že nyní prožíváte smutek ze ztráty Vašeho blízkého člověka. Dovolte tedy, abychom Vám touto cestou vyslovili upřímnou soustrast. Tyto těžké chvíle bychom Vám také rádi ulehčili alespoň několika informacemi týkajícími se vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

 

Úmrtí uživatele v Domově seniorů Dačice

O úmrtí uživatele informuje pracovník zdravotního úseku Domova nejbližšího příbuzného nebo známého, kterého uživatel uvedl jako kontaktní osobu. Pokud uživatel zemře v nemocnici, je o jeho úmrtí informován rovněž nejbližší příbuzný, který je uveden v dokumentaci. Potřebné informace Vám poskytne tamní ošetřující lékař oddělení, kde byl uživatel hospitalizován.

V den úmrtí uživatele nebo ve výjimečných případech následující den je kompetentními pracovníky zpracován soupis věcí po zemřelém. Osobní věci jsou uschovány v kanceláři pracovníka ekonomických agend a připraveny k vyzvednutí.

Pokud ke dni úmrtí uživatele eviduje naše zařízení finanční dluh, je nutné jej vyrovnat nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy k úmrtí došlo. Jinak bude dluh vymáhán v rámci dědického řízení.

Veškeré cennosti, vkladní knížky, finanční hotovost, cennosti uložené nebo nalezené v našem zařízení ke dni úmrtí uživatele a patřící zemřelému uživateli se oznamují na dědickou kancelář příslušného okresního soudu.

Převzetí pozůstalosti

Na základě předloženého pravomocného usnesení (po nabytí a vyznačení právní moci) je pozůstalost vydávána dědicům. Termín převzetí pozůstalosti je třeba předem sjednat telefonicky na tel. č. 384 495 122 s pracovníkem ekonomických agend Domova seniorů Dačice.

Vyúčtování úhrady za pobyt a stravu uživatele

Úhrada za pobyt a stravu je účtována v závislosti na tom, zda uživatel zemřel před 15. dnem nebo po 15. dni v měsíci.

Před 15. dnem (včetně) je došlý starobní důchod uživatele zaslán zpět na ČSSZ Praha. Vzniklá pohledávka za pobyt a stravu je vyúčtovaná a zapsaná do podkladů pro notářství. Tento nedoplatek může rodina uhradit na provozní pokladně Domova u pracovníka ekonomických agend. Pokud rodina nedoplatek nezaplatí, je tato částka zapsána do sdělení pro notářství. Notář následně rozhodne dle finančních možností zemřelého, zda je pozůstalý povinen částku uhradit či nikoliv.

 

Při úmrtí uživatele po 15. dni v měsíci je vyplácena vratka za pobyt a stravu v případě zařazení důchodu uživatele na hromadný seznam. Vratka je zapsaná do podkladů pro notářství a následně do sdělení pro notářství. V případě důchodu na účet nebo hotově na depozitní účet uživatele se záležitost řeší individuálně.

 

Příspěvek na péči zůstává celý Domovu seniorů v případě, že uživatel byl alespoň jeden den v měsíci v Domově přítomen. Pokud je uživatel již od prvního dne v měsíci hospitalizován v nemocnici, je příspěvek na péči pozastaven a v případě úmrtí nenáleží Domovu seniorů.

Další informace

Sociální pracovnice Domova zajistí odhlášení důchodu zesnulého na České správě sociálního zabezpečení bez ohledu na to, zda starobní důchod byl či nebyl zařazen na hromadný seznam. Rovněž zajistíme vrácení karty zdravotního pojištění zesnulého na příslušnou pobočku zdravotní pojišťovny.

Pohřeb zesnulého a úmrtní list

Pohřeb můžete zadat kterékoliv pohřební službě, kterou si sami zvolíte. Pohřební služba s Vámi dojedná způsob pohřbu dle Vaší volby. Úmrtní list vydává matriční úřad v místě úmrtí. O jeho vydání jste oprávněni požádat, jste-li příbuzný nebo vypravitel pohřbu zesnulého. V případě zažádání se tedy osobně dostavte na oddělení matriky, kde předložíte svůj doklad totožnosti a objednávku pohřbu. Vydání prvopisu úmrtního listu je zdarma.

Informace o pozůstalostních důchodech

Pozůstalostní důchody nejsou přiznány automaticky. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod má ze zákona pouze manželka (manžel) zesnulého (zesnulé). Žádost o vdovský či vdovecký důchod tedy nárokujte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. S sebou je nutné mít potřebné doklady – občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. Další potřebné informace naleznete také na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/620.