fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Denní stacionář > Základní informace

Základní informace

Od 1.1.2019 otevření denního stacionáře.

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Domov seniorů Dačice

DENNÍ STACIONÁŘ

Základní údaje:

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Sídlo: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 750 11 191

Telefon: 384 397 709

E-mail: reditel@cssjh.cz

Web: www.cssjh.cz

Statutární orgán – ředitelka Ing. Mgr. Radka Vegrichtová

Sociální služba:

Denní stacionář v Domově seniorů Dačice

Sídlo: Antonínská 101, 380 01 Dačice II

Telefon: 384 295 122

E-mail: vedouci@dsdacice.cz

Web: www.dsdacice.cz

Vedoucí zařízení: Mgr. Stanislava Šenkyplová

POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ POPIS

Posláním denního stacionáře je nabídnout občanům, kteří nemohou nebo nechtějí být v pracovních dnech sami doma možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které si sami vyberou a které rádi dělají v prostorách nového domova seniorů.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která sídlí v přízemí Domova seniorů Dačice, kapacita je 10 klientů.

Služba je určena pro ženy a muže ve věku od 55 let.

Denní stacionář poskytuje své služby každý všední den, a to od 7:00 do 17:00 hodin.

Základní služby poskytované denním stacionářem jsou zpoplatněné, stejně jako služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník poskytovaných služeb, který je k dispozici u sociálních pracovníků DS Dačice, případně na internetových stránkách www.dsdacice.cz a který je také součástí smlouvy o poskytování sociální služby.

JEDNÁNÍ O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

Zájemci o službu denní stacionář mohou s žádostí o informace oslovit sociální pracovníky, případně vedoucí zařízení. Také je možné přímo doručit žádost o sociální službu, která je k dispozici na internetových stránkách www.dsdacice.cz. V případě, že se zájemce rozhodne využívat služby denního stacionáře, domluví si s ním (případně s jeho opatrovníkem či jinými lidmi) sociální pracovník osobní setkání. Cílem setkání je zjištění aktuální situace, potřeb a přání zájemce o službu, včetně zjištění toho, čeho chce zájemce o službu prostřednictvím sociální služby dosáhnout. To je důležité proto, aby sociální služba mohla přijít s odpovídající nabídkou. Jednání je tak založeno na přáních zájemce na jedné straně a na nabídce a možnostech sociální služby na straně druhé. Jestliže dojde ke shodě mezi potřebami a očekáváními zájemce o službu a nabídkou a možnostmi sociální služby, mohou obě strany přistoupit k procesu uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. Podpisem smlouvy se ze zájemce stane klient sociální služby.

PODPORA A POMOC

Denní stacionář nabízí podporu a pomoc v těchto základních činnostech:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

(podpora při výběru a nákupu vhodného oblečení, při oblékání a svlékání, při pohybu imobilních klientů, podpora při stravování…);

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

(podpora při celkové hygieně, podpora při toaletě a následné hygieně …);

Poskytnutí stravy (strava je odebírána z Nemocnice Dačice a.s.)

(nabídka jídla a pití v provozní době denního stacionáře, možnost dietního stravování, příprava jídla za podpory asistentů v kuchyni denního stacionáře…);

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

(podpora při udržování všech dovedností a schopností potřebných pro běžný každodenní život…);

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(zprostředkování kontaktů s ostatními klienty zařízení, při pořádání společenských akcí v domově, kulturních vystoupení…);

Sociálně terapeutické činnosti

(podpora při zvládání rolí ve společnosti, při zvládání konfliktů, emocí, při začleňování do různých sociálních skupin, činnosti, které mohou být pro klienty smyslem života nebo zdrojem sebeúcty…);

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

(poučení klientů o jejich právech a oprávněných zájmech, podpora při učení povinností, jako například zákony, předpisy, pravidla, společenské normy…).

 

Za účelem stálého zkvalitňování sociální služby je zde MOŽNOST PODÁVAT STÍŽNOSTI NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

  • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat kdokoliv.
  • Stížnost může být podána jakoukoliv formou (ústně, písemně, telefonicky, elektronicky).
  • Způsob řešení stížností určuje vedoucí zařízení.
  • Stížnosti jsou řešeny neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 28 dní.
  • Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojený, může se obrátit na ředitele organizace, nadřízený orgán či jiné instituce.
  • Žádný stěžovatel nesmí být za svou stížnost jakkoliv ohrožen.

CÍLOVÁ SKUPINA DENNÍHO STACIONÁŘE

Cílovou skupinou denního stacionáře jsou lidé od 55 let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje a pro osoby závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Sociální služba není poskytována lidem:

  • kteří nespadají do cílové skupiny klientů (především s ohledem na výše uvedený věk),
  • kteří žádají o jinou sociální službu, než kterou zařízení poskytuje,
  • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby (vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, jedná se o akutní infekční nemoc, jedná se o takovou duševní chorobu, kdy chování osoby závažným způsobem narušuje kolektivní soužití),
  • kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena předchozí smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZÁZEMÍ

Zázemí denního stacionáře je v přízemí budovy Domova seniorů Dačice na kraji areálu Nemocnice Dačice a.s., a to na adrese Antonínská 101, 380 01 Dačice II. V prostorách služby denní stacionář se nachází jedna obývací místnost s jídelním stolem a jedna obývací místnost s odpočinkovou zónou. Dále je zde plně vybavená kuchyň, toalety se sprchou, bezbariérová toaleta se sprchou, úklidová komora a hala se šatními skříňkami. Obývací pokoj s jídelním stolem je vybaven sedací soupravou, skříní a stěnou s vitrínami pro zobrazení „zážitků“ klientů. Další pokoj je vybaven sedací soupravou, dvěma lůžky pro možnost odpočinku, knihovnou, televizorem, stolem a židlemi a pracovním stolem asistentů. Přímou péči o klienty služeb v Denním stacionáři zajišťují pracovníci v sociálních službách. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb a společně s ním sestavuje individuální plány, dohlíží na jejich realizaci a hodnotí je. Sociální poradenství klientům poskytuje sociální pracovník s příslušnou kvalifikací. Tento pracovník vykonává jednak vlastní sociální práci jako je přímá práce s klienty, vedení jejich dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich zástupcům, vedení agendy úhrad za pobyt a vratek. Nedílnou součástí práce sociálního pracovníka je také významný podíl na realizaci standardů kvality sociálních služeb v našem zařízení.

 

Na přání klientů je možno využít ranní svoz do denního stacionáře. Jedná se o fakultativní službu, která činí 6,- Kč/1 km. Maximální dojezdová vzdálenost je 15 km od Domova seniorů Dačice.